ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΓΑΣΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ MCLEAN. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

  (4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας)

Σκρέκας Γεώργιος *, Σταυρόπουλος Γεώργιος #, Κασάρας Γεώργιος *

251 ΓΝΑ* , Θεραπευτήριο «Υγεία» #

ΣΚΟΠΟΣ: Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας των δυο παραπάνω χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης της νοσογόνου παχυσαρκίας, σε σειρά ασθενών.

ΥΛΙΚΟ: 65 παχύσαρκοι ασθενείς (25 άνδρες και 40 γυναίκες) μέσης ηλικίας 33,9 ετών υπεβλήθησαν σε περιοριστικού τύπου επέμβαση σε 2 νοσοκομεία. 30 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ανοιχτή κάθετη γαστροπλαστική κατά McLean στο 251 ΓΝΑ (ομάδα Ι) και 35 ασθενείς σε λαπαροσκοπική τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου στο νοσοκομείο «Υγεία» (ομάδα ΙΙ). Οι δυο ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς την ηλικία, αλλά διέφεραν ως προς την φυλετική σύνθεση και το μέσο Δείκτη Σωματικού Βάρους (ομάδα Ι: ΔΣΒ=46,7 Kg/m2 και ομάδα ΙΙ: ΔΣΒ=43,9 Kg/m2, p<0,01).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 4,3 ημέρες την ομάδα Ι και 1,2 ημέρες για την ομάδα ΙΙ. Δεν υπήρξε θνητότητα. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 12 μήνες. Η νοσηρότητα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα Ι (seroma 6/30, λοίμωξη τραύματος 1/30, μετεγχειρητική κήλη 3/30, διάβρωση στομάχου και μετανάστευση δακτυλίου 1/30, στένωση γαστρικού καναλιού 1/30). Στην ομάδα ΙΙ υπήρξε 1 περίπτωση αστοχίας υλικού και 1 περίπτωση slippage του δακτυλίου. Οι δύο τελευταίες επιπλοκές όπως και η στένωση του γαστρικού καναλιού στην ομάδα Ι, χρειάστηκαν επανεγχείρηση. Η μετανάστευση του δακτυλίου αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με ενδοσκοπική αφαίρεση του υλικού. Ένα χρόνο μετά την επέμβαση η  μέση τιμή του ΔΣΒ στις ομάδες Ι και ΙΙ, ήταν 31,5 Kg/m2 και 33,9 Kg/m2 αντίστοιχα. Η μέση απώλεια βάρους ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα Ι (43,2 kg ή απώλεια 68,9% του πλεονάζοντος βάρους έναντι 28,9 kg και 52,9% του πλεονάζοντος βάρους στην ομάδα ΙΙ, p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η λαπαροσκοπική τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου πλεονεκτεί ως προς το χρόνο νοσηλείας και συνοδεύεται από λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μειονεκτεί όμως σε απόδοση συγκρινόμενη με την κάθετη γαστροπλαστική κατά McLean.